CANAL+ Polska wchodzi na giełdę w listopadzie

CANAL+ rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną akcji na giełdzie

CANAL+ Polska wchodzi na giełdę w listopadzie CANAL+

CANAL+ POLSKA S. A. (dalej: „CANAL+ Polska” lub „Spółka”), wiodący dostawca płatnej telewizji satelitarnej i kablowej z segmentu premium w Polsce, opublikowała dziś prospekt i rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną akcji („Oferta”).

Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych będzie miał miejsce w dniach 3-9 listopada 2020 roku. Rolę Globalnych Współkoordynatorów i Współzarządzających Księgą Popytu będą pełnić BofA Securities i J.P. Morgan Securities plc, a rolę Współprowadzącego Księgę Popytu i Firmy Inwestycyjnej – Santander Biuro Maklerskie – Santander Bank Polska S.A.

Inwestorzy Indywidualni mogą składać zapisy na akcje w dniach 4-9 listopada 2020, w wybranych Punktach Obsługi Klienta Santander Bank Polska S.A.- Santander Biuro Maklerskie, a także w Punktach Obsługi Klienta firm inwestycyjnych, które przystąpiły do Konsorcjum Detalicznego w Polsce i będą przyjmowały zapisy od Inwestorów Indywidualnych.

Cieszymy się, że możemy rozpocząć ofertę publiczną. Jako preferowany dostawca rozrywki z segmentu premium na polskim rynku oraz najbardziej zaawansowana technologicznie platforma płatnej telewizji w Polsce, mamy bazę lojalnych klientów, która systematycznie rosła w okresie ostatnich trzech lat. Jesteśmy dobrze przygotowani do wykorzystania możliwości związanych z upowszechnianiem się nowych technologii w Polsce a uruchomiona w maju 2020 roku usługa Canal+ (OTT) jest  na krzywej wzrostu i jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników jej sprzedaży. Trendy rynkowe wspierają nasz biznes –  rosną wydatki Polaków na rozrywkę i przewiduje się, że w latach 2019 – 2024 liczba klientów OTT i IPTV w Polsce wzrośnie odpowiednio do 4,6 mln w 2024 r. (CAGR w wysokości 17,7%) oraz do 1,5 mln w 2024 r. (CAGR w wysokości 11,2%). Nasz model biznesowy jest odporny na ostatnie wyzwania rynkowe, o czym świadczą wyniki wypracowane w I półroczu 2020, kiedy to wzrost organiczny przychodów wyniósł 2,8% rok do roku. W efekcie siła finansowa spółki pozwala nam zakładać wypłatę dywidendy na poziomie 75% skonsolidowanego skorygowanego zysku nettomówi Edyta Sadowska, Prezes Zarządu CANAL+ Polska.

PRZEWIDYWANY SKRÓCONY HARMONOGRAM OFERTY

DATADZIAŁANIE
3-9 listopada 2020Procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
4-9 listopada 2020
(do godz. 23.59)
Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych
10 listopada 2020  
(do godz. 9.00)  
Ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych.
10-13 listopada 2020Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych
Do 17 listopada 2020Przydział Akcji Oferowanych
Ok. 23 listopada 2020Zakładany pierwszy dzień notowania na GPW

SZCZEGÓŁY OFERTY PUBLICZNEJ

 • W ramach Oferty, Akcjonariusze Sprzedający oferują do 21.617.600 Akcji Oferowanych, tj. do 21.617.600 akcji zwykłych serii B Spółki, stanowiących nie więcej niż około 49% kapitału zakładowego Spółki, z czego do 14.117.600 Akcji Oferowanych oferowanych jest przez TVN Media (około 32% kapitału Spółki), a do 7.500.000 Akcji Oferowanych oferowanych jest przez Liberty Global Ventures Holding (około 17% kapitału Spółki).
 • Groupe Canal+ SA (podmiot wchodzący w skład Grupy Kapitałowej Vivendi SE) nie planuje sprzedaży akcji w ramach Oferty. Spółka oczekuje, że Groupe Canal+ będzie nadal sprawować bezpośrednią kontrolę nad Spółką, a tym samym, że Vivendi SE pozostanie ostatecznym podmiotem dominującym oraz ostatecznym akcjonariuszem sprawującym kontrolę nad Spółką.
 • Cena Maksymalna w ofercie została ustalona na 60 zł za akcję.
 • Po przeprowadzeniu Oferty Spółkę, Groupe CANAL+ i Akcjonariuszy Sprzedających obowiązywać będzie umowa, w odniesieniu do posiadanych przez nich akcji, ograniczająca możliwość zbywania papierów wartościowych (tzw. umowa lock-up) przez okres odpowiednio 180 dni (Spółka i Akcjonariusze Sprzedający) i 360 dni (Groupe CANAL+) po dniu rejestracji Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych, z zastrzeżeniem wyjątków odpowiadających praktyce rynkowej i z możliwością uzyskania zwolnienia z tego zobowiązania ze strony Globalnych Koordynatorów.
 • Oferta składa z oferty publicznej skierowanej do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce, jak również z oferty na rzecz kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (QIBs) w Stanach Zjednoczonych realizowanej na podstawie amerykańskiej Reguły 144A oraz oferty skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych spoza Stanów Zjednoczonych i Rzeczypospolitej Polskiej, spełniających wymogi amerykańskiej Regulacji S.
 • W zakresie, w jakim Oferta kierowana jest do Inwestorów Indywidualnych, dotyczy ona wyłącznie Inwestorów Indywidualnych, których siedziby lub miejsce zamieszkania znajdują się w państwach będących członkami EOG.
 • Intencją Spółki, Akcjonariuszy Sprzedających, Globalnych Współkoordynatorów oraz Firmy Inwestycyjnej jest zaoferowanie Inwestorom Indywidualnym do ok. 10% Akcji Oferowanych.

KLUCZOWE PRZEWAGI KONKURENCYJNE

 • Lider rynku o szerokim zasięgu i silnej, rosnącej bazie klientów
 • Unikalne połączenie treści programowych segmentu premium, nowoczesnej technologii i szerokiej sieci dystrybucji
 • Atrakcyjny i stabilny profil finansowy ze stałym wzrostem przychodów i konsekwentnym generowaniem znaczących przepływów pieniężnych
 • Dobre przygotowanie do wykorzystania możliwości rozwoju związanych z upowszechnianiem nowych technologii w Polsce
 • Doświadczona kadra kierownicza wyższego szczebla, wsparta potencjałem akcjonariusza strategicznego

STRATEGIA

Wykorzystując swoje przewagi konkurencyjne Grupa CANAL+ Polska zamierza zapewnić swoim akcjonariuszom atrakcyjne stopy zwrotu poprzez realizację opisanej poniżej strategii.

Wykorzystanie korzyści płynących z szerokiej bazy klientów DTH i zwiększenie udziału w rynku

 • Uruchomienie w maju 2020 r. innowacyjnej usługi CANAL+ (OTT) w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie klientów na nielinearne treści programowe dostępne w miejscu i czasie wybranym przez użytkownika.
 • Plany wzbogacenia oferty dla obecnych i przyszłych klientów DTH poprzez udostępnienie dodatkowych, nowoczesnych funkcjonalności, takich jak usługa TV Everywhere, która w pełni będzie wykorzystywać funkcjonalności CANAL+ (OTT), umożliwiając dostęp do pełnej oferty programowej DTH w dowolnym miejscu i czasie.  
 • Zwiększenie poziomu satysfakcji klientów dzięki unowocześnieniu oraz ujednoliceniu interfejsu dekodera satelitarnego z rozwiązaniami technicznymi usługi CANAL+ (OTT), czego przykładem jest niedawne wprowadzenie nowoczesnych hybrydowych dekoderów OTT-DVBT.
 • Stałe dążenie do sprzedaży dodatkowych produktów i usług (upsell) obecnym klientom, poprzez oferowanie im  szerokiego wachlarza własnych programów i usług, oprócz tych oferowanych przez podmioty trzecie (np. Netflix, HBO, Eleven, programy Premium Polsatu, treści programowe w rozdzielczości 4K Ultra HD oraz usługi MVNO).

Zwiększanie satysfakcji klientów dzięki oferowaniu im atrakcyjnych treści programowych premium stworzonych przez Grupę

 • Dalsze inwestowanie w lokalne treści programowe oraz wspieranie lokalnych projektów kreatywnych, w celu wzbogacenia oferty treści programowych o wszechstronne, posiadane na wyłączność i innowacyjne polskie treści programowe.
 • Budowanie silnej bazy lokalnych treści programowych wyróżnia CANAL+ Polska na tle innych graczy oraz zwiększa niezależność Spółki od głównych amerykańskich producentów filmów i seriali telewizyjnych.
 • Udostępnianie bogatej oferty filmowej i umożliwianie klientom obejrzenie większości filmów bezpośrednio po premierze kinowej dzięki ofercie TVOD oraz SVOD.
 • Prawie 300 premier telewizyjnych rocznie w tym licencjonowane na wyłączność nowości z głównych amerykańskich studiów filmowych takich jak 20th Century Studios i NBCUniversal, jak również większości polskich filmów.

Wykorzystanie dostępnych możliwości wzrostu w celu pozyskania nowych klientów poprzez oferowanie nowych produktów i współpracę z partnerami

 • Dzięki wykorzystaniu różnych technologii dystrybucji, Spółka jest dobrze przygotowana do wykorzystania możliwości rozwoju związanych ze wzrostem polskiego rynku płatnej telewizji.
 • Raport ADL przewiduje, że przychody płatnej telewizji wzrosną z 6,60 mld PLN w 2019 r. do 7,7 mld PLN w 2024 r., a wzrost ten będzie wynikał z rozwoju rynku w ramach wszystkich technologii, przy czym OTT i IPTV będą segmentami, które będą rozwijały się najszybciej (odpowiednio 18,8% i 12% CAGR w latach 2019-2024).
 • Przewiduje się, że liczba klientów OTT i IPTV w Polsce
 • Prwzrośnie, odpowiednio, z 2,0 mln w 2019 r. do 4,6 mln w 2024 r. (CAGR w wysokości 17,7%) oraz z 0,9 mln w 2019 r. do 1,5 mln w 2024 r. (CAGR w wysokości 11,2%).
 • Zwiększony popyt na ofertę OTT i IPTV oznacza dla CANAL+ Polska możliwości rozwoju nowych produktów i sprzedaży dodatkowych usług VOD.
 • Spółka w ostatnim czasie uruchomiła usługę CANAL+ (OTT) w celu zwiększenia satysfakcji obecnych klientów oraz pozyskania nowych. 
 • Dzięki dalszemu wzmacnianiu istniejącej współpracy z polskimi spółkami telekomunikacyjnymi, CANAL+ Polska będzie mogła być beneficjentem wzrostu zapotrzebowania na usługi IPTV związanego z dalszym rozwojem FTTH .

Utrzymanie zróżnicowanej oferty dla klientów dzięki ciągłym innowacjom technologicznym

 • Koncentracja na nieprzerwanym dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych klientom, dzięki współpracy pomiędzy własnym zespołem rozwoju produktu i technologii, producentami urządzeń klienckich i dostawcami technologii dystrybucji DTH.
 • Dalsze udoskonalanie funkcjonalności w ramach usługi CANAL+ (OTT), budowanie wyróżniającej się na rynku oferty dla klienta oraz wzrost liczby programów produkowanych w jakości 4K.
 • Zwiększone wykorzystywanie różnorodnych technologicznie i zaawansowanych narzędzi analizy danych klientów, które wspierają Grupę w jej działaniach sprzedażowych i marketingowych, a także w rozwoju najbardziej odpowiedniej oferty programowej.
 • Ponadto, w ostatnim czasie Spółka rozpoczęła sprzedaż nowoczesnych hybrydowych dekoderów OTT-DVBT (tzw. CANAL+ BOX 4K) zapewniających możliwość odbioru w jakości 4K oraz dostęp do naziemnej telewizji cyfrowej (DVBT).

Reinwestowanie zysków z tytułu wzrostu efektywności w rozwój i generowanie zysku dla akcjonariuszy

 • Dalsze działania mające na celu poprawę rentowności i przepływów pieniężnych poprzez utrzymanie struktury efektywnej pod względem kosztów, głównie dzięki digitalizacji i uproszczeniu procedur wewnętrznych, w tym outsourcing contact centers oraz wdrożenie i ulepszanie narzędzi samopomocowych (self-help) i samoobsługowych(self-care). 
 • Kontynuacja procesu optymalizacji nabytych treści oferowanych klientom poprzez nieprzerwany monitoring programów i analizowanie oczekiwań klientów a także kosztów nabywania treści.
 • Dalsze wykorzystywanie możliwości wynikających ze skali działalności operacyjnej prowadzonej przez grupę Vivendi SE, w szczególności poprzez dygitalizację kolejnych procesów operacyjnych i unowocześnianie narzędzi IT.
 • Reinwestowanie zysków uzyskanych dzięki optymalizacji bazy kosztowej Grupy w: (i) wzmocnienie portfela treści poprzez zwiększenie udziału produkcji własnej; (ii) inwestycje w innowacje techniczne; (iii) zapewnienie odpowiedniego poziomu atrakcyjności oferty i rozwiązań dla klientów oraz (iv) wykorzystywanie możliwości akwizycyjnych w ramach łańcucha wartości płatnej telewizji w ramach rozdrobnionego, lecz konsolidującego się rynku.

WYNIKI FINANSOWE

  w tys. PLNZa 12 miesięcy zakończonych
31 grudnia
Za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca (niebadane)
2019 r.2018 r.2017 r.2020 r.2019 r.
Przychody ze sprzedaży2.291.1052.164.0972.146.4621.195.5211.112.144
Zysk brutto ze sprzedaży603.270619.856520.337370.484308.232
Zysk z działalności operacyjnej106.885171.944148.283154.84034.756
Zysk netto za okres z działalności kontynuowanej88.121*136.216127.680121.04530.790*

* W związku z rebrandingiem platformy „nc+” na „Platformę CANAL+” przeprowadzonym we wrześniu 2019 r. (decyzje Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczące rebrandingu zostały podjęte w marcu 2019 r.), w celu ujednolicenia marki i umocnienia siły znaku towarowego CANAL+ w portfelu Grupy, CANAL+ Polska dokonała oceny utraty wartości znaku towarowego „n” i wykazała jego utratę wartości w kwocie 81,0 mln zł (z 89,0 mln zł do 8,0 mln zł), co spowodowało odpowiedni wzrost odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych, a tym samym pozostałych kosztów operacyjnych i zmniejszenie zysku netto za okres sześciu miesięcy zakończony w dniu 30 czerwca 2019 r. i za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.

Źródło tekstu: CANAL+

%d bloggers like this: